Betingelser


Lovgivnings info omkring Motoroptimering:

 • Motoroptimering er kun Lovlig til kørsel på offentlig vej efter et efterfølgende bilsyn.
 • Motoroptimering er uden bilsyn kun for motorsport/banekørsel.
 • Underskrift ved ændring af køretøj påkræves.
Salvatorisk klausul:
 • Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser måtte være eller blive ugyldige eller uvirksomme, berører denne uvirksomhed / ugyldighed ikke de øvrige bestemmelsers virksomhed / gyldighed.

Lovvalg:
 • I det omfang nærværende salgs- og leveringsbetingelser ikke regulerer parternes forhold, er United NationsConvention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG, gældende..

Værneting:
 • I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne, skal enhver tvist afgøres af den ret, som forefindes på sælgers forretningssted.

Produktansvar:
 • I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar:
 • Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger eller andre, som han har ansvaret for.
 • Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælger ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
 • Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
 • I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter.
 • Disse begrænsninger i sælgers ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
 • Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
 • Sælger er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting (erhvervsting), hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af sælger. Sælgers Selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 10.000.000,00. Sælger hæfter alene for culpaansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.
 • Sælger og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

Garanti:
 1. Sælger yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer og en i købsaftalen eller på anden måde tilsagt producentgaranti for en vare er alene at betragte som en videregivelse af producentgarantien, således at der ikke overfor sælger, kan rejses krav i henhold til den pågældende garantierklæring.
 2. Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

Returvarer:
 1. Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.
 2. I det omfang der bliver indgået aftale om returnering af varer, afholder køber samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil sælger overfor køber har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.
 3. Varerne skal være ubrugte, i mangelfri stand og i original ubrudt emballage. Varerne skal være smudsfri. Betaling for returvarer aftales skriftligt i hvert tilfælde.
 4. Skaffev arer modtages kun retur efter forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde.

Annullering og ændring af ordre:
 1. Købers annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde.
 2. De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af køber..

Mangler og reklamation:
 1. Ved levering skal køber straks - og inden ibrugtagning - foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.
 2. Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består.
 3. Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke sælger er ansvarlig, påtager sælger sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.
 4. Herudover har sælger intet ansvar for tab. Der ydes således ikke erstatning for driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab i anledning af mangler ved varen.
 5. Det påhviler køber straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 7 dage herefter.

Force majeure:
 1. Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sælgers forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lockout, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor sælgers kontrol og, som er egnet til at hindre sælger i opfyldelsen.
 2. Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælger selv eller en af sælger valgt underleverandør eller transportør.

Risikoens overgang:
 1. Risikoen for den købte vare overgår til køber, når varen af sælger/leverandør er overgivet til forsendelse, eller når varen er stillet til rådighed for køber på sælgers forretningssted/lager.
 2. I tilfælde af at sælger ikke er i stand til at levere på grund af købers forhold, overgår risikoen for varen tillige til køber, når underretning om det nævnte forhold er tilgået sælger og varen er sat til købers disposition.

Forsinkelse:
 • Køber har under ingen omstændigheder ret til skadeserstatning,hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelser.

Levering:
 1. Levering sker ved overgivelse til den første transportør med henblik på varens videresendelse til køber eller, hvor køber selv skal afhente varen, da når varen stilles til rådighed for køber på sælgers forretningssted/lager.
 2. Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for sælger, medmindre andet efterfølgende er aftalt.
 3. Når der er truffet aftale om levering på købers plads, stilles varen til købers disposition for aflæsning.
 4. Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
 5. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følger af, at han ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid.
 6. Skyldes forsinkelser ved levering, at sælger er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.
 7. Sælger skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændringer i leveringstiden.

Ejendomsforbehold:
 • Sælger forbeholder sig ejendomsretten til den leverede vare i enhver henseende.
 • Den leverede vare forbliver således sælgers ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af køber.

Betaling:
 1. Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.
 2. Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato.
 3. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
 4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.
 5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
 6. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

Priser:
 1. Al salg sker til aftalte priser i henhold til ordrebekræftelse eller faktura.
 2. Priserne er ab sælgers lager medmindre anden skriftlig aftale foreligger. Priserne er ekskl. moms, hvis intet andet er anført.
 3. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører. Eventuelt opgivne fragtrater er uforbindende for sælger.
 4. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter sælgers ordrebekræftelse er sælger uvedkommende og bæres af køber.
 5. Køber betaler udgifter til transportør.

Tilbud og ordrebekræftelser/fakturaer:
 1. Endelig aftale er først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra sælger, udtrykkeligt er nævnt således, eller faktura - kun indholdet af disse er bindende for sælger.
 2. Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for sælger, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.
 3. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

Gyldighed:

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet sælger og køber, for tilbud, salg ogleverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.